Rút gọn link ngắn hơn.

Quản lý link, thiết lập link tùy chỉnh và xem trạng thái.